Pirkimo ir pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje „Girdzijauskas.com“ taisyklės ir privatumo politika:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau "Taisyklės"), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su taisyklėmis bei paspaudus APMOKĖTI „Girdzijauskas.com“ internetinėje parduotuvėje), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo (paslaugų suteikimo) ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių (paslaugų) pirkimu – pardavimu „Girdzijauskas.com“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Užsisakyti prekes ir paslaugas internetinėje parduotuvėje „Girdzijauskas.com“ Pirkėjas gali dviem būdais:

2.1.1 užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos elektroninį paštą ir ir jį patvirtinęs;

2.1.2. nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.

2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes ir paslaugas tiek 2.1.1. tiek 2.1.2. taisyklių punktuose numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių ir paslaugų pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje „Girdzijauskas.com“, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ar paslaugą (as) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą "Patvirtinti užsakymą" ir kai Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu telefonu, arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laikšką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą/apdorojimą.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „Girdzijauskas.com“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „Girdzijauskas.com“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „Girdzijauskas.com“ internetine parduotuve, apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti arba pakeisti prekę (pretenziją dėl netinkamos paslaugos) ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos.

4.3. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

4.4. Pirkėjas teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, išliko prekės etiketė.

5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo ir kitų pirkimo metu pildytų ir gautų duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Susisiekite su mumis“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pirkimo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti el.p. info@girdzijauskas.com

5.4. Pirkėjas, naudodamasis „Girdzijauskas.com“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2. punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 24 valandas.

7. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės „Girdzijauskas.com“ teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ar paslaugas jo nurodytu adresu ar bendrai pasirinktu pristatymo būdu 9.1. taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės ar paslaugos, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę ar paslaugą. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 11.3. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 11.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

8. PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eur.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB bankas Swedbank; AB SEB bankas; AB DNB bankas; AB Danske bankas; AB Nordea bankas; AB Šiaulių bankas; AB Citadele bankas. Mokant už prekes ar paslaugas šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į „Girdzijauskas.com“ internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

8.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu.

8.3. Atsiskaitydamas 8.2 punkte numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes ar paslaugas pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.4. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, sutinka, kad jam pageidaujant, prekių ar paslaugų pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Sąskaitos faktūros pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento.

8.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės ar paslaugos užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės ar paslaugos kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės ar paslaugos savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės ar paslaugos pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę ar paslaugą nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės ar paslaugos pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

9. PREKIŲ IR PASLAUGŲ PRISTATYMAS

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes ar paslaugas, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu (el.p.adresu) ar kitu būdu.

9.2. Prekių ir paslaugų pristatymas Pirkėjui:

9.2.1. Pirkėjas užsakymo metu turi teisę pasirinkti prekių ar paslaugų pristatymo būdą.

9.2.2. Pirkėjas atlikdamas prekių užsakymą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių ar paslaugų pristatymo adresą ar el.p.adresą.

9.2.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes ar paslaugas priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių ar paslaugų pristatymo netinkamam subjektui.

9.2.4. Prekes ar paslaugas pristato Pardavėjas arba pasirinkta siuntų tarnyba, jei prekė yra fizinė.

9.3. Prekių atsiėmimas pašte:

9.3.1. Prekes gali atsiimti tik užsakyme nurodytas gavėjas. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.4. Pardavėjas pateikia prekes ar paslaugas Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių ar paslaugų pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

10. PREKIŲ AR PASLAUGŲ KOKYBĖ

10.1. „Girdzijauskas.com“ parduodamos prekės ar paslaugos savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, GRĄŽINIMAS PINIGŲ UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS IR KEITIMAS

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

11.2. Norėdamas grąžinti prekę(es) Pirkėjas turi nedelsiant kreiptis el.p. info@girdzijauskas.com arba tel. 860524453.

11.3. 4.2. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją.

11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;1

1.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos ir nenuplėštos etiketės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis, prieš tai suderinęs su Pardavėju laiką ir/arba vietą. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus.

11.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

11.8. Jei paslaugos ar skaitmeninių prekių pirkėjas yra nepatenkintas jos kokybe - pinigai jam grąžinami per 14 d. nuo pirkimo-pardavimo akto, per tą laikotarpį sulaukus raštiškos pretenzijos el.p. adresu info@girdzijauskas.com

11.9. Pinigai už grąžintas prekes pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

12. ATSAKOMYBĖ

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „Girdzijauskas.com“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12.7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia el.p. info@girdzijauskas.com

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.